fbpx

Karim Farah

Sustainability Consultant | Vice President- Egypt GBCShare

Karim Farah